Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Μελισσοκομία: Ενισχύσεις ύψους 4,64 εκατ. ευρώ για την εφαρμογή δράσεων

Μελισσοκομία: Ενισχύσεις ύψους 4,64 εκατ. ευρώ για την εφαρμογή δράσεων

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017 – 2018 (Καν. Ε.Ε. 1308/2013) και σε εφαρμογή του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 826/72508/4-7-2017 (Β΄ 2334) ΚΥΑ, υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου και τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Τσιρώνη, η υπ’ αριθ. 938/81027/26-07-2017 απόφαση με την οποία καθορίζεται το ακριβές περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των δράσεων 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”

1.      Δράση 3.1: “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)”
·         Ενισχύεται η προμήθεια καινούριων «κυψελών αντικατάστασης» οι οποίες αποτελούνται από:
α)    εμβρυοθάλαμο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με σταθερή ή κινητή βάση
β)    καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας,
γ)    τα αντίστοιχα πλαίσια,
δ)    συνδετήρες για το καπάκι και
ε)    συνδετήρες για την κινητή βάση (εφόσον η κυψέλη διαθέτει κινητή βάση)
·         Η αξία της κάθε κυψέλης αντικατάστασης καθορίζεται μέχρι του ποσού των τριάντα ευρώ (30,00 €),
·         Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι 10% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κυψελών διαχείμασης που έχει δηλώσει ο μελισσοκόμος.
·         Εν δυνάμει δικαιούχοι της δράσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, τουλάχιστον 20 μελισσιών
β) είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και
γ) έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση για την καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών ή έχουν προβεί στην θεώρηση του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου κατά το διάστημα μεταξύ 1ηςΣεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του τρέχοντος μελισσοκομικού έτους.
·           Κατ’ εξαίρεση και μόνο για το πρόγραμμα 2017 η αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης δεν είναι υποχρεωτική και δε λαμβάνεται υπόψη.
·           Η συνολική προβλεπόμενη δαπάνη για την υλοποίηση της δράσης 3.1 για κάθε ένα από τα έτη 2017 και 2018 ανέρχεται σε 1.690.000 €
2.      Δράση 3.2: “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”
·           Ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών των «νομάδων και επαγγελματιών μελισσοκόμων» από τον συνήθη μόνιμο τόπο – «έδρα» της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις, κατά το χρονικό διάστημα από ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση έως και την 30η Ιουνίου κάθε μελισσοκομικού έτους.
·           Για το πρόγραμμα του έτους2017, ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα για το χρονικό διάστημα την 1η Μαρτίου 2017 έως και την 30η Ιουνίου 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 681/55638/22-5-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΙΑ4653ΠΓ-4ΛΤ) εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
·           Εν δυνάμει δικαιούχοι της δράσης είναι οι «επαγγελματίες και νομάδες μελισσοκόμοι»,  οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση για την καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών ή έχουν προβεί στη θεώρηση του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου κατά το διάστημα μεταξύ 1ηςΣεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του τρέχοντος μελισσοκομικού έτους.
·           Κατ’ εξαίρεση και μόνο για πρόγραμμα του 2017 η αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης δεν είναι υποχρεωτική και δε λαμβάνεται υπόψη.
·           Η συνολική προβλεπόμενη δαπάνη για την υλοποίηση της δράσης 3.2 για κάθε ένα από τα έτη 2017 και 2018 ανέρχεται σε 2.950.000 €


Πηγή: reporter.gr

S.O.S της Ευρωβουλής…Το μέλι, τρίτο νοθευμένο προϊόν στον κόσμο!

S.O.S της Ευρωβουλής…Το μέλι, τρίτο νοθευμένο προϊόν στον κόσμο!

Μ’ ένα σχέδιο έκθεσης, που εκπέμπει σήμα κινδύνου για την ευρωπαϊκή μελισσοκομία αλλά και για την προστασία της υγείας των καταναλωτών του προϊόντος, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωκοινοβουλίου, διαπιστώνει πως το μέλι αποτελεί το τρίτο νοθευμένο προϊόν στον κόσμο και η νοθεία του αποτελεί απειλή, τόσο για την υγεία των καταναλωτών όσον και για την ευρωπαϊκή οικονομία.
Κατ’ αρχήν, όπως επισημαίνεται στην εν λόγω έκθεση,  ο μελισσοκομικός τομέας συνιστά αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής γεωργίας και αποτελεί κύρια ή δευτερεύουσα πηγή εισοδήματος για πάνω από 500.000 πολίτες της ΕΕ.
Τονίζεται δε ότι, η σημασία του τομέα αυτού είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα μπορούσε να συναχθεί από το ποσό της συνεισφοράς του στην ακαθάριστη αξία παραγωγής της οικονομίας, δεδομένου ότι το 84 % των φυτικών ειδών και το 76 % της παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη εξαρτάται από την επικονίαση από μέλισσες, και συνεπώς η οικονομική αξία που παράγεται με τον τρόπο αυτό –η οποία εκτιμάται σε 14,2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην ΕΕ– υπερβαίνει κατά πολύ την αξία του παραγόμενου μελιού.
Η σημασία της επικονίασης δεν έχει εκτιμηθεί επαρκώς και θεωρείται δεδομένη στην ΕΕ, τη στιγμή που στις ΗΠΑ δαπανώνται 2 δισεκατομμύριαEUR ετησίως για τεχνητή επικονίαση, αναφέρεται και συμπεραίνεται πως,  η μελισσοκομία και οι μελισσουργοί πρέπει, να βρίσκονται στον πυρήνα της κοινής γεωργικής πολιτικής.
Ωστόσο, όπως έντονα υπογραμμίζεται, το μεγαλύτερο πρόβλημα, μακράν, είναι η εξάπλωση του νοθευμένου μελιού στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά, που στα τέλη του 2016 είχε ρίξει στο μισό την τιμή αγοράς του μελιού σε σχέση με το 2014, κυρίως σε χώρες με σημαντική παραγωγή μελιού, όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Κροατία και η Ουγγαρία.
Πέρα από το γεγονός ότι έχουν περιέλθει σε απελπιστική θέση οι ευρωπαίοι μελισσοκόμοι, το μέλι είναι το τρίτο πλέον νοθευμένο προϊόν στον κόσμο, με την νοθεία να εντοπίζεται στο σύνολο σχεδόν του μελιού που εισάγεται στην ΕΕ, και ιδίως στα προϊόντα προέλευσης Κίνας.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η Κίνα παράγει 450.000 τόνους μέλι ετησίως, ποσότητα η οποία είναι μεγαλύτερη από εκείνη των μεγαλύτερων παραγωγών στον κόσμο –ΕΕ, Αργεντινής, Μεξικού, ΗΠΑ και Καναδά μαζί. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ποσότητα αυτή δεν μπορεί να είναι απλώς αποτέλεσμα μελισσοκομικής δραστηριότητας.
Σε συνέχεια αιτήματος που διατυπώθηκε με πρωτοβουλία της Ουγγαρίας κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας τον Δεκέμβριο του 2015, η Επιτροπή διέταξε τον κεντρικό έλεγχο του μελιού. Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Κοινό Κέντρο Ερευνών, το οποίο διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, ότι το 20 % των δειγμάτων που είχαν ληφθεί στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις εγκαταστάσεις των εισαγωγέων ήταν νοθευμένο μέλι.
Όπως δε τονίζεται, από άποψη υγείας, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι, κατά τους ειδικούς, οι μελισσουργοί της Κίνας έλυσαν το πρόβλημα με τη χλωραμφενικόλη το 2002, όχι με τη συμμόρφωση προς τους κανόνες αλλά με τη διήθηση μελωμάτων, δεδομένου ότι το «μέλι» αυτό δεν περιλαμβάνει κανένα απολύτως συστατικό με βιολογική αξία και δεν πρέπει να αποκαλείται μέλι αλλά είδος σιροπιού. Ορισμένοι απατεώνες συσκευαστές και έμποροι μελιού βελτιώνουν τις ουσίες αυτές αναμιγνύοντάς τις με υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκό μέλι, και χαρακτηρίζουν το αποτέλεσμα «μίγμα μελιών ΕΕ και εκτός ΕΕ», όπως επιτρέπεται από την οδηγία 2001/110/ΕΚ, πράγμα εξίσου διαφωτιστικό για τους καταναλωτές όσο και η ένδειξη «μέλι μη προερχόμενο από τον Άρη».
Με το σχέδιο έκθεσης καλούνται τα κράτη-μέλη της ΕΕ και η Κομισιόν, να υποχρεώσουν τους εκτός ΕΕ παραγωγούς μελιού που χρησιμοποιούν ανέντιμες μεθόδους (κυρίως ορισμένους Κινέζους παραγωγούς), και τους εντός ΕΕ συσκευαστές και εμπόρους που αναμιγνύουν σκόπιμα υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκό μέλι με νοθευμένο εισαγόμενο μέλι να συμμορφωθούν προς το δίκαιο της ΕΕ.
Στρασβούργο-Νίκος Ρούσσης


Πηγή: reporter.gr

Τρίτη, 15 Αυγούστου 2017

Η Πρόπολη προστατεύει και από την άνοια

Πρόπολη είναι οι ρητίνες και τα βάλσαμα που συλλέγουν οι μέλισσες από τα δέντρα, τις αναμειγνύουν με μέλι και κερί, τις εμπλουτίζουν με ένζυμα και ιχνοστοιχεία και τις χρησιμοποιούν για προστασία της κυψέλης από ζώα,έντομα και μικροοργανισμούς, καθώς και για την αποστείρωση των κελιών της κηρήθρας.
Η πρόπολη δεν επιτρέπει την πρόκληση δυσοσμιών και την ανάπτυξη μικροβίων.
Περιέχει ρητίνες, βάλσαμα, κερί, αιθέρια έλαια, γύρη, φλαβονοειδή, φαινολικές-αρωματικές ουσίες και ιχνοστοιχεία.

Η ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ: είναι ένα αμυνοξύ,του οποίου η αυξημένη συγκέντρωση στο αίμα, που λέγεται υπερομοκυστεϊναιμία,στο παρελθόν έχει σχετιστεί με τη βλάβη στα αγγεία και στα νευρικά κύτταρα. Και αυτή η βλάβη, που λέγεται υπερομο-κυστεϊναιμία, είναι ένας αναγνωρισμένος ισχυρός παράγοντας κινδύνου για καρδιακά νοσήματα, εγκεφαλικά επεισόδια, νόσο Αλτσχάϊμερ,Πάρκινσον, αλλά και άλλες παθήσεις, όπως αρθροπάθειες.
Ιαπωνική μελέτη επικεντρώθηκε στη γνωστική δυσλειτουργία αυτού που ονομάζεται «Άνοια» ερευνώντας την επίδραση της πρόπολης (εκχύλισμα βραζιλιακής πρόπολης σε αιθυλική αλκοόλη) και σε κυτταρικές σειρές «καλλιεργημένες» με ομοκυστεϊνη και πειραματόζωα που εμφάνιζαν αυτή τη νόσο της υπερκυστεϊναιμίας.
Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν:
 Ότι η Υπερομοκυστεϊναιμία προκάλεσε γνωστική διαταραχή στα ποντίκια και έδειξαν ότι η πρόπολη προστάτεψε σε μεγάλο βαθμό τα κύτταρα από την παραγωγή ελεύθερων ριζών, και κυτταρικό θάνατο και αντίστοιχα τα πειραματόζωα από την άνοια, που φαίνεται ότι η πρόπολη προστατεύει τον εγκέφαλο των πειραματόζωων από το οξειδωτικό στρες και αποτρέπει τη συσσώρευση πρωτεϊνών ,όπως του αμυλώδους.
Άλλες Επιδράσεις της Πρόπολης, στον Ανθρώπινο Οργανισμό
Η πρόπολη έχει βακτηριοστατικές και βακτηριοκτόνες ιδιότητες. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία τραυμάτων των αναπνευστικών οργάνων, της στοματικής κοιλότητας, και άλλων περιοχών του ανθρώπινου σώματος. Περιέχει σε μεγάλες συγκεντρώσεις φλαβόνες και φλαβονόλες οι οποίες επιδρούν στον οργανισμό με διαφόρους τρόπους. Έχουν αντιφλεγμονικήδράση στις αρθρώσεις, στο δέρμα και στους βλεννώδεις ιστούς, προστατεύουν τη βιταμίνη C από οξειδώσεις.

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ.... ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ....

Ο βασιλικός πολτός και τα... επείγοντα

Το νέκταρ μιας ποικιλίας μελισσών από την μαύρη θάλασσα που στην Τουρκία το παίρνουν σαν φάρμακο για το στομάχι και σαν διεγερτικό του σεξ έστειλε κόσμο σε νοσοκομεία με χαμηλή πίεση, αλλεργίες, καρδιακά επεισόδια, κλπ.

Το μέλι αυτό που περιέχει κάποιες τοξίνες φαίνεται ότι προκαλεί μεγάλη πτώση της πίεσης, αλλαγή του καρδιακού ρυθμού και αλλεργίες.

Οι Τούρκοι ερευνητές στέλλουν μήνυμα στην παγκόσμια αγορά επειδή αυτά τα σκευάσματα κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο με την ονομασία MAD HONEY και επισημαίνουν τους κινδύνους από τη λήψη τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν στα διάφορα σκευάσματα που σας υπόσχονται απίθανες επιδόσεις στο σεξ να μην σας στείλουν αδιάβαστους.

Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

5o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
Ο Δήμος Γορτυνίας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ) σε την συνεργασία με τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Αρκαδίας και τον Σύλλογο Εμποροεπαγγελματιών Βυτίνας θα πραγματοποιήσουν το «5ο Φεστιβάλ Mελιού και προϊόντων μέλισσας» από τις 11 έως 13 Αυγούστου στην πλατεία της Βυτίνας.

Τα εγκαίνια του φεστιβάλ θα γίνουν την Παρασκευή 11 Αυγούστου, ώρα 20.30 στην κεντρική πλατεία της Βυτίνας.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει: Έκθεση μελιού και παραγώγων του, ομιλίες, γεύσεις με μέλι, μουσικές εκδηλώσεις κ.ά.